ผลงานวิจัยทางภาษาและอาเซียนศึกษา

13 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานวิจัย

 

ผลงานวิจัยทางภาษาและอาเซียนศึกษา
 
พ.ศ.2560
 
          Title:  ผลของการจัดการเรียนรู้สาระภาษาอาหรับ โดยใช้เทคนิค KWL Plus ที่มีต่อการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา
          Authors:  พาตีฮะห์ อาลีมาส๊ะ
          Keywords:  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต / ผลการจัดการเรียนรู้ / สาระวิชาภาษาอาหรับ / เทคนิค KWL Plus
 
 
          Title:  ผลการจัดการเรียนรู้สาระภาษามลายู โดยใช้เทคนิคหมวกการคิด 6 ใบ สำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางชั้นปีที่ 3 โรงเรียนดารุสสาลาม
          Authors: อายีซ๊ะ ยะดารอ
          Keywords: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต / การบริหารงานวิชาการ / ผู้บริหารสถานศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / ยะลา
 
 
          Title: ผลการจัดการเรียนรู้สาระวิชาภาษาอาหรับสำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลาง ชั้นปีมี่ 1 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา โดยใช้เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ
          Authors: วาสุกรี ดอเลาะ
          Keywords: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต / ผลการจัดการเรียนรู / สาระวิชาภาษาอาหรับ / เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ
 
 
          Title:  ผลการจัดการเรียนรู้ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สาระภาษามลายู เรื่องการอ่านสรุปความเรื่องสั้น โดยใช้เทคนิคหมวกการคิด 6 ใบ สำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 2 โรงเรียนสามารถดีวิทยา
          Authors: นูฮา มาแนง
          Keywords: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต / ภาษามลายู / โรงเรียนสามารถดีวิทยา / ทักษะการคิดวิเคราะห์ / ภาษามลายู / เทคนิคหมวดการคิด 6 ใบ / ภาษามลายู / การจัดการเรียนรู้
 
 
 
พ.ศ.2559
 
          Title: การพัฒนามัลติมีเดียโมบายแอพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
          Authors: มูนีเร๊าะ ผดุง
                         นันทนา รัตนชัย
                         แพรวศรี เดิมราช
          Keywords: การพัฒนามัลติมีเดีย / โมบายแอพลิเคชั่น / วิชาภาษาไทย / สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
 
พ.ศ.2558
 
          Title: การศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี : กรณีศึกษานักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยมาเลเซียเกอลันตัน
          Other Titles: The Study of the Readiness for Entering the ASEAN Community of Underaduate Student: A Case Study of Students in Relation to the Computer Programs of Yala Rajabhat University and University Malaysia Kelantan
          Authors: แพรวศรี เดิมราช
                         มูนีเร๊าะ ผดุง
                         จันทนา มีชัยชนะ
                         เอกภักดิ์ มีชัย
          Keywords: การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน / นักศึกษาระดับปริญญาตรี / มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / มหาวิทยาลัยมาเลเซียเกอลันตัน
 
 
พ.ศ.2556
 
          Title:  ผลการใช้คำคล้องจองและเพลงสองภาษาที่มีต่อทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
          Authors: กมลรัตน์ คนองเดช
          Keywords: คำคล้องจองและเพลงสองภาษา / ทักษะทางภาษา / เด็กปฐมวัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
 
 
พ.ศ.2555
 
          Title: ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักเรียนนักศึกษาไทยเชื้อสายมลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
          Other Titles:  Problems in using Thai Language from Thai - Malayu students in Three Sounthernmost Provinces
          Authors:  สุภา วัชรสุขุม
          Keywords:  ภาษาไทย / การใช้ภาษา / ภาษาไทย / การออกเสียง / ปัญหาการใช้ภาษา