ประกาศการปฐมนิเทศและสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษและอัตลักษณ์ภาษามลายู

13 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ประกาศกำหนดการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและอัตลักษณ์ภาษามลายูสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 60 - 61

โดยการสอบดังกลล่าวจะแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังกำหนดการต่อไปนี้

กำหนดการมีดังนี้

 1) ปฐมนิเทศสำหรับสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษและอัตลักษณ์ภาษามลายู วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่

 2) ลงทะเบียนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ได้ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 กุมภาพันธ์ 2562  โดยสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/exam  

 3) ประกาศรายชื่อและตารางสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ในวันที่  5 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 4) สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ในวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 และ 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

 5) ลงทะเบียนสอบอัตลักษณ์ภาษามลายู  ได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 22 มีนาคม 2562  โดยสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/exam  

 6) ประกาศรายชื่อและตารางสอบอัตลักษณ์ภาษามลายู ในวันที่  26 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 7) สอบวัดความรู้สอบอัตลักษณ์ภาษามลายู ในวันที่ 30 - 31  มีนาคม 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 และ 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ช่องทางการติดต่อ:

- ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทรศัพท์ 073-299620 

- Facebook: ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

- Website: clas.yru.ac.th  

- Youtube: Center of Languages and ASEAN Studies