บริการห้องสมุด SAC ชั้น 7-703

26 สิงหาคม 2563 (ณัฐจิราวดี ปานแก้ว) สิ่งอำนวยความสะดวก

ศูนย์ภาษาได้บริการห้องสมุดให้กับนักศึกษา และสามารถจัดกิจกรรมได้ เช่น

1. ใช้อ่านหนังสือค้นคว้าภาษาอังกฤษ มลายู 

2. มุมหนังสือภาษาอังกฤษ ภาษามลายู หนังสือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ TOEFL TOIC 

#นักศึกษาสามารถมาใช้บริการได้ 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาอาคารไอซีที ชั้น7 (25-702)

หรือโทร : 073-299 620 ติดต่อช่องทาง Facebook : ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา