บริการห้องประชุม ชั้น 7-703

27 สิงหาคม 2563 (ณัฐจิราวดี ปานแก้ว) สิ่งอำนวยความสะดวก

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาบริการใช้ห้องประชุม อาจารย์และนักศึกษาสามารถใช้บริการได้ 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาอาคารไอซีที ชั้น7 (25-702)

หรือโทร : 073-299 620  ติดต่อช่องทาง Facebook : ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา