ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ/แนวปฏบัติการเข้าสอบ

16 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) การสอบ TOEFL ITP

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ

https://drive.google.com/drive/folders/1jycCcMtAiMee2rkccCr3WARj49nlmcQH อาจารย์

https://drive.google.com/drive/folders/1pz2thUoIiJYvg4gtDQRMgZVXpkbH1Iq0 นักศึกษา

 

แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ TOEFL ITP

 1. ข้อควรปฏิบัติ
 1. ผู้เข้าสอบทุกคน  ต้องทราบเลขที่นั่งสอบ (Seat No.)  ของตนเอง (เนื่องจากผู้เข้าสอบต้องเขียนและฝน Seat No. ที่ได้กำหนดโดยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา (Center of Languages and ASEAN Studies ; CLAS)  ในกระดาษคำตอบ  และควรมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย  30 นาที
 2. เวลา  09.00 น.  เข้าห้องสอบ  เมื่อเข้าห้องสอบแล้วให้นั่งตามเลขที่นั่งสอบของตนเอง  กรณีมีข้อสงสัยหรือคำถามให้สอบถามจากกรรมการกำกับการสอบเท่านั้น
 3. เวลา  09.15 น.  ผู้เข้าสอบเริ่มกรอกข้อมูลส่วนตัวในกระดาษคำตอบ  ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่มาหลังเวลา  09.15 น.  เข้าห้องสอบไม่ว่ากรณีใดๆ  ทั้งสิ้น
 4. ไม่อนุญาตให้นำกระเป๋าใส่เอกสาร  กระเป๋าใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน  และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด  หรือสิ่งของมีค่าใดๆ  เข้าห้องสอบ  ยกเว้นบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
 5. ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างเป็นทางการ  ที่มีรูปถ่ายของผู้เข้าสอบต่อกรรมการกำกับการสอบ  เช่น  บัตรประจำตัวประชาชน  บัตรประจำตัวนักศึกษา  บัตรข้าราชการ  หนังสือเดินทาง (passport)  หรือใบขับขี่
 6. ห้ามอัดเสียง  หรือถ่ายภาพข้อสอบ  บรรยากาศในห้องสอบโดยใช้อุปกรณ์ถ่ายรูป  หรืออุปกรณ์อัดเสียงที่ติดกับโทรศัพท์  กล้องถ่ายรูป  หรืออุปกรณ์ใดๆ  ทั้งสิ้น
 7. โปรดแต่งกายสุภาพเข้าห้องสอบ
 1. สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ
 1. บัตรประจำตัวประชาชน  บัตรประจำตัวนักศึกษา  บัตรข้าราชการ  หนังสือเดินทาง (passport)  หรือใบขับขี่ที่มีชื่อและรูปของท่านติดอยู่
 2. อุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับการทำข้อสอบ  เช่น  ดินสอ 2B ขึ้นไป  ปากกา  ยางลบ 
 1. สิ่งที่ควรทราบ
 1. เวลาในการทดสอบ  120 นาที

Section 1 : Listening Comprehension 

Section 2 : Structure and Written Expression

Section 3 : Reading Comprehension

 1. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่ไม่มีบัตรใดๆ  เข้าสอบ