ผลการสอบทั้งหมด

4 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) การสอบวัดความรู้อัตลักษณ์ภาษาอังกฤษ (MOOC)

ผลการสอบภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

ผลการสอบภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี (ภาคกศ.บป)

ผลการสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

ผลการสอบภาษาอังกฤษในกิจกรรม/โครงการจาก ศภอ.