ปีการศึกษา 2565

19 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ปฎิทินวิชาการ

ปฏิทินวิชาการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (YRU-SET) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 65   Click

ปฏิทินวิชาการสอบวัดความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายูกลาง (YRU-MEST) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 65   Click