แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะภาษาอังกฤษ

19 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) งานประกันคุณภาพ

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ /รายงานการประชุม

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องแผนพัฒนาภาษาอังกฤษ Click   

ประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่องระบบและกลไกการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ Click

รายงานการประชุมเรื่องการยกร่างการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ Click

แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

แผนพัฒนาความสามารถมด้านภาษาอังกฤษตามชั้นปี ระยะ 4 ปี 2562 - 2566 Click

แผนพัฒนาสมถรรนะและทักษะด้านภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2564 Click

แผนการพัฒนาทักษะการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ปีงบ 64)  Click

แผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพมหาวิทยาลัยฯปีงบประมาณ 2561 Click

แผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพมหาวิทยาลัยฯปีงบประมาณ 2564 Click

แผนพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ปี 2565 Click

รายงานความสำเร็จของแผนฯ

รายงานสรุปความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการของ ศภอ. ปี 2564 Click

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพมหาวิทยาลัยฯปีงบประมาณ 2563 Click

ปฏิทินกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ

ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ  ปี 2565 Click 

ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ  ปี 2564 Click