ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา: ศภอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Center of Languages and ASEAN Studies : CLAS