ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา (ศภอ.) Center of Languages and ASEAN Studies (CLAS) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Yala Rajabhat University: YRU