Research Abstract Writing and Conference Presentation (Free of Charge)

March 6, 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

       ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเทคนิคการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษและเทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการในเวทีนานาชาติ (ฟรี) ตามวันและเวลาดังนี้


                   *เทคนิคการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ - วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. จำกัดไม่เกิน 20 คน
                   *เทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการในเวทีนานาชาติ - วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. จำกัดไม่เกิน 20 คน


       ในการนี้ บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ ทักษะ และเทคนิควิธีใหม่ๆ ในการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษและการนำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ รวมทั้งจะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทำงานวิจัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย


             ** คลิกเพื่อสมัคร **